2014-2016 “МОНГОЛ ЭМ ИМПЕСК КОНЦЕРН” групп

2014-2016 “МОНГОЛ ЭМ ИМПЕСК КОНЦЕРН” групп

2014-2016 “МОНГОЛ ЭМ ИМПЕСК КОНЦЕРН” группын “ТАЙЛОЛ ХОТ” тухайн брэндийг таниулах зар сурталчилгааг телевизүүдээр удирдан гүйцэтгэлийг хянан ажилласан. 

Share :