Стратеги төлөвлөлт

Стратеги төлөвлөлт
Стратеги төлөвлөгөө нь алсын хараа, эрхэм зорилго, стратегийн зорилт, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг тодорхойлох баримт бичиг юм.  
Share :