Хэрэглэгчийн судалгаа

Хэрэглэгчийн судалгаа
Танай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд тань хэрэглэгчид сэтгэл ханамжтай байгаа эсэх, хэрэглэгчдийн зан төлөв, үнэ цэнэ ямар буйг илүү нарийвчлан тогтоох боломжтой.

Share :